1. Společnost Biodynamická kosmetika s.r.o., se sídlem České Budějovice 1, U Černé věže 315/6, 370 01, IČ 070 47 096, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27497 (dále jen „Biodynamická kosmetika“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • v rámci registrace do uživatelského účtu:
    • jméno, příjmení, titul
    • e-mailovou adresu
    • telefonní číslo
    • adresu/sídlo
  • v rámci uzavření kupní smlouvy:
    • jméno, příjmení
    • e-mailovou adresu
    • telefonní číslo
    • adresu/sídlo

2. Jméno, příjmení, adresu, sídlo, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností Biodynamická kosmetika dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy.

Biodynamická kosmetika zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Pokud mezi vámi a Biodynamická kosmetika nedojde k uzavření smlouvy, bude Biodynamická kosmetika zpracovávat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo za účelem administrace vašeho uživatelského účtu. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Biodynamická kosmetika zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

4. Na e-mailovou adresu budou registrovanému uživateli a kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaný uživatel/kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Biodynamická kosmetika, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tuto společnost zpracovává také zpracovatel - web provider: BCreative, s.r.o., se sídlem Jugoslávských partyzánů 679/16, Praha 6, 160 00, IC 034 86 605, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232354. (https://www.bcreative.cz/)

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace kdykoliv zpět, to však může mít za následek zrušení uživatelského účtu,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.